Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO houseofseitan.pl

 1. Definicje:
 1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: houseofseitan.pl jako Administrator oraz Klient realizujący zamówienie.
 2. Klient osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 3. Administrator to: House of Seitan Sp. z o.o., ul. Wajdeloty 3, 80-437 Gdańsk; NIP:9571108149, który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego
 4. Serwis Internetowy to oprogramowanie (strona internetowa) wykorzystywane przez House of Seitan, dostępne pod domeną houseofseitan.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić od House of Seitan oferowane przez lokal jedzenie.
 5. Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony internetowej umieszczonej pod domeną houseofseitan.pl, podczas której Kupujący wyraża wolę dostawy zamówionego jedzenia zgodnie z ich opisem oraz ceną.
 6. Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za Zamówienie, w sposób określony w Regulaminie.
 7. Administrator Danych Osobowych to spółka House of Seitan Sp. z o.o., ul. Wajdeloty 3, 80-437 Gdańsk; NIP:9571108149
 8. Przetwarzający Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest House of Seitan.

II Postanowienia ogólne:

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących za pomocą Serwisu Internetowego. Administrator oraz Kupujący zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej pod domeną houseofseitan.pl, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Administratora. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Sprzedającego na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 4. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Kupującego Administrator niezwłocznie może zawiadomić odpowiednie organy.
 5. Jeśli są przeprowadzone transakcje za pomocą danych Kupującego, Kupujący musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie zawiadomił House of Seitan na czas o utracie swoich danych lub o innym nadużyciu.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. House of Seitan zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Kupującym, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Kupującemu, House of Seitan ma prawo Zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
 4. Jeśli Kupujący złożył Zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. House of Seitan ma prawo do weryfikacji uprawnień Kupującego do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

IV Dodatkowe informacje odnośnie Zamówień składanych przez Internet:

 1. Umowę między Kupującym a House of Seitan uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy House of Seitan potwierdzi Kupującemu, że Zamówienie przyjął do realizacji podając czas dostawy lub odbioru Zamówienia.
 2. House of Seitan ma prawo anulować Zamówienie w przypadkach:
  – opisanych w punkcie III Regulaminu
  – awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych u House of Seitan uniemożliwiającej realizację Zamówienia;
  – wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania Zamówienia, którego House of Seitan nie mogła przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.
 3. House of Seitan zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić informację na stronie internetowej houseofseitan.pl mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
 4. House of Seitan potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia (W trakcie realizacji), na którym Kupujący dokonał Zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzyma stosowną wiadomość SMS’em oraz emailem. Wykonanie przez House of Seitan jednej z wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Podany czas realizacji Zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji Zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

V Formy płatności

 1. Kupujący składając Zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności.
 2. Kupujący może zapłacić gotówką w przypadku realizacji przez House of Seitan zamówienia z odbiorem własnym.
 3. W przypadku dokonania zapłaty przez sieć internetową (Tpay) House of Seitan przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy Administrator strony internetowej potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.
 4. W przypadku, gdy House of Seitan anuluje Zamówienie (Tpay), Administrator na zlecenie House of Seitan dokona zwrotu płatności dokonanej za pomocą Systemu płatności online. Zlecenie zwrotu płatności przez Administratora nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia otrzymania przez Administratora informacji o niewykonaniu zamówienia. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Administratora dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 5. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienie z płatnością gotówkową za zwrot i reklamację odpowiedzialna jest House of Seitan. W tym przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zwrotu poprzez House of Seitan.
 6. Houseofseitan.pl jako Partner Systemu płatności online oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów odbioru płatności może odmówić Administrator oraz Operator Płatności Online.
 7. Administrator oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Administratora lub Operatora Systemu Płatności
 8. W przypadkach pytań lub wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się z House of Seitan za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej, które dostepne są na stronie internetowej https://www.facebook.com/pyszniutkie/.

 

VI Prawo odstąpienia od umowy przez Kupującego

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez House of Seitan Kupujący może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu w którym House of Seitan przystąpił do realizacji Zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązuje się poinformować House of Seitan w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z House of Seitan nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że House of Seitan wyrazi na to zgodę.
 3. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za pomocą Internetu środki zostaną zwrócone przez Administratora w ciągu 14ni roboczych. 72h od momentu otrzymania od House of Seitan zlecenia jego wykonania.

VII Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym Zamówieniu, Kupujący poinformuje House of Seitan niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie.
 2. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Kupujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej bądź telefonicznie.

 

VIII Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez House of Seitan, która jest jednocześnie Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest House of Seitan Sp. z o.o., ul. Wajdeloty 3, 80-437 Gdańsk; NIP:9571108149, który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego.
 3. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową z Administratorem Danych Osobowych.
 4. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Administrator Danych Osobowych zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Administrator Danych Osobowych lub Przetwarzający Dane Osobowe mogą przesłać Kupującemu informacje handlowe tylko wtedy, gdy wyraził na to zgodę w formularzu Zamówienia składanego przez Internet.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

XI Postanowienia końcowe:

 1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego dostępu do sieci internet oraz aktywnego adresu e-mail.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy

Administrator i House of Seitan.

 

0
  0
  Twój koszyk
  Pusty koszykWróć do sklepu